Terug

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderhavige algemene voorwaarden zijn toepasselijk in verhouding tussen escoplus, met maatschappelijke zetel te 3110 Rotselaar, Wingepark 33 B en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer BE 0836 628 265. Het BTW-nummer is BE 0836 628 265 en elkeen die een aankoop verricht via de website www.escoshop.be

Algemeen
Door uw bestelling geeft u te kennen dat u akkoord gaat met de online bestelling-, leverings-, service-, garantie- en betalingsvoorwaarden van escoplus behoudt zich het recht de bestelling-, leverings-, service-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum. 

Bestelling
U heeft de mogelijkheid online te bestellen via bestelnummers op deze site.  De online bestelling kan pas worden verwerkt indien u zich duidelijk heeft geïdentificeerd. Nadat de bestelling door escoplus werd ontvangen, wordt u op het e-mailadres dat u hebt opgegeven, een e-mail gestuurd ter bevestiging.  Na bevestiging is de bestelbon bindend voor de koper. Annulering uit hoofde van de koper, dient binnen 24 uren te gebeuren en is pas geldig na aanvaarding door de verkoper. Het verplicht de koper ertoe 30% te betalen van het gefactureerde bedrag. 

Afbeeldingen en productinformatie 
Alle afbeeldingen worden zo goed mogelijk getoond. Toch kan een artikel op details en kleurschakeringen afwijken van de op de website getoonde foto’s. escoplus kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verschillen met de foto’s en de werkelijkheid. Informatie over de artikelen betreft altijd indicatieve informatie. U kan steeds bijkomende uitleg verkrijgen over ons aanbod door ons te contacteren. 

Gegarandeerde prijs 
Al onze prijzen zijn in euro, inclusief 21% en recupel en ecotax, exclusief verzendingskosten. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Voor een bestelling gelden steeds de prijs en de aktie die op het moment van bestelling worden vermeld.

escoplus houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren.

escoplus garandeert evenwel dat de prijs vermeld bij het artikel op de dag van de bestelling en vermeld op de aankoopnota niet wordt verhoogd. Voor gevolgen van foutieve prijzen veroorzaakt door de server of door hackers, computervirussen en dergelijke, kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden (zie ook disclaimer).

Betaling

escoplus werkt voor een veilige betaalomgeving samen met partner Belfius an Mollie. Dit betaalplatform is geïntegreerd in de escoplus webshop. Betaling kan gebeuren via Bancontact of door middel van bankoverschrijving (enkel voor organisaties).

Een betaling met creditkaart is kosteloos voor de klant en snel.  De betaling wordt onmiddellijk geregistreerd en wij kunnen de bestelling bijgevolg onmiddellijk verzenden.  U noteert het nummer van uw kaart, het controlenummer en de vervaldatum. 

Er kan eveneens worden betaald door middel van een Bancontact kaart.  U wordt vanaf onze site doorverwezen naar de site van Belfius of Mollie, waar u uw gegevens kan ingeven.  De som wordt van uw rekening gehaald en wij kunnen beginnen met uw pakje verzendklaar te maken.

Voor organisaties bestaat een betaalmogelijkheid ook uit een bankoverschrijving. De betaling geschiedt na facturatie van uw artikelen. 

Uw bestelling wordt verzonden wanneer uw betaling bij escoplus binnen is. Wanneer een vooruitbetaling niet binnen 10 (tien) dagen na plaatsen van de bestelling bij escoplus, wordt de bestelling geannuleerd en vervalt de overeenkomst. Wanneer het bedrag na 10 (tien) dagen toch nog binnenkomt, wordt de bestelling alsnog geleverd. 

Gratis thuisbezorgd 
Vanaf een bedrag van 65 euro worden de artikelen GRATIS thuisbezorgd in België. Voor bestellingen onder 65 euro wordt 22 euro in rekening gebracht (incl BTW). Voor zonnepanelen is er een uitzondering aangezien hier steeds speciaal transport wordt voorzien voor 150 euro incl BTW. 

Op de aankoopnota/orderbevestiging worden de verzendkosten vermeld. Wij behouden ons het recht om onze verzendingskosten aan te passen indien nodig.  Verzendingskosten staan duidelijk vermeld op uw orderbevestiging en op uw factuur. 

Levering 
escoplus streeft naar een levertijd van max 30 (dertig) dagen maar meestal zal deze 3 (drie) tot 5 (vijf) werkdagen bedragen.  
Overeenkomstig de wet 'kopen op afstand' bedraagt de maximale levertijd 30 (dertig) dagen, tenzij anders is overeengekomen.  Wanneer levertijden boven de 30 (dertig) werkdagen uitkomen, krijgt u tijdig bericht. Indien u niet akkoord gaat met de langere levertijd, kunt u de overeenkomst binnen 4 (vier) dagen na melding per e-mail ontbinden. U ontvangt dan binnen 7 (zeven) werkdagen uw geld retour, zonder interest of andere vergoeding. 
escoplus kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen die worden opgelopen, buiten onze wil om. escoplus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen opgelopen bij de verzending door de Post, of bij verlies van de artikelen tijdens het vervoer, of bij staking. U bent als koper op de hoogte van de transportrisico's. 

Opgelet! Vul uw adresgegevens volledig en correct in. Wanneer adresgegevens niet kloppen en er om deze reden niet bezorgd kan worden, is escoplus niet aansprakelijk, en kunnen er extra kosten worden aangerekend. escoplus kan niet op een postbus bezorgen. 
Wanneer u de bestelling niet meer wilt ontvangen, wordt uw bestelling gecrediteerd met inhouding van de verzendkosten heen en terug. Wanneer u de bestelling alsnog wilt ontvangen, wordt deze na betaling van de gemaakte verzendkosten opnieuw aan een door u opgegeven adres in BE of NL toegezonden. Elke schade die ontstaat door een verkeerd leveradres is voor rekening van de klant. 

Bedenktijd en Herroepingsrecht 
De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Onderstaande bepalingen vormen een nadere uitwerking van het hierover bepaalde in onze Algemene Voorwaarden. Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor consumenten. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.
Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk, telefonisch of per mail kenbaar maken.
De procedure om uw bestelling of artikel binnen de bedenktijd te retourneren, kunt u terugvinden in de rubriek retour. Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product -onbeschadigd en in goede staat- aan escoplus te worden teruggezonden in de originele verpakking, met alle toebehoren. De koopprijs wordt door escoplus aan de koper terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen Alea heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan.
Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter NIET het recht om de producten te gebruiken waardoor ze onverkoopbaar worden als u zou besluiten ze terug te sturen. Indien de producten door de koper niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de koper de hierdoor ontstane schade te vergoeden, ook indien de schade een gevolg is van gebruik conform de voorschriften van de fabrikant.
Dit is slechts anders wanneer de schade slechts is ontstaan bij een éénmalig uitproberen van het product, zoals dat in een winkel ook zou kunnen. De koper kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om schade of beschadiging te voorkomen. Houdt u daarom ook het verpakkingsmateriaal bij waarin de artikelen origineel geleverd werden.
Artikelen die tijdens de bedenktermijn teruggestuurd worden, dienen in elk geval steeds in de originele verpakking verpakt te worden, te samen met alle toebehoren, zoals kabels, gebruiksaanwijzingen en dergelijke meer.
Ook als u na de bedenktermijn een artikel onverhoopt wegens een defect zou dienen terug te sturen, weet u zeker dat u het product veilig kunt verpakken, als u de originele verpakking bewaart. escoplus kan dan ook geen transportaansprakelijkheid aanvaarden indien artikelen ondeugdelijk verpakt, in andere verpakkingen dan de originele, worden teruggestuurd.
Koper is verplicht om het product uiterlijk 7 dagen na de ontbinding aan escoplus terug te zenden, conform de instructies van escoplus. Behoudens eventuele schadevergoedingen, worden door escoplus alleen de kosten voor het terugsturen in rekening gebracht.
Het herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor: 
* producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper; 
* producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
* producten die snel kunnen bederven of verouderen; 
* audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur alsmede andere eenvoudig reproduceerbare producten, waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken; hygiëneartikelen die niet meer in de originele, gesloten verpakking zitten of waarvan de verpakking verbroken werd. 

Retourneren 
Artikelen kunnen in onbeschadigde en ongebruikte toestand en voldoende gefrankeerd geretourneerd worden binnen een termijn van 14 (veertien) werkdagen na aflevering, in de onbeschadigde originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een begeleidende brief.

Let op: de verzendkosten zijn voor de koper.  U dient ons hiervan steeds schriftelijk (via e-mail naar [email protected]) op de hoogte te brengen. Betreft het een artikel dat verkeerdelijk werd geleverd door escoplus, dan nemen we de kosten van verzending wel op ons. 

Terugbetaling van het aankoopbedrag gebeurt binnen een termijn van 10 (tien) werkdagen, wanneer het artikel aan escoplus werd terugbezorgd onder de hierboven beschreven voorwaarden. Voor defecte artikelen zie de garantievoorwaarden. Niet aangemelde of onvoldoende gefrankeerde retourzendingen zonder kopiefactuur worden niet in behandeling genomen en dus niet gecrediteerd. Het nummer van de rekening waarop het bedrag gestort moet worden, vermelden in de begeleidende brief.  Promotieartikelen en speciale bestellingen die niet als zodanig via de site worden aangeboden, kunnen niet geretourneerd worden.

Wij behouden ons het recht voor retourzendingen te weigeren bij het vermoeden dat de artikelen reeds zijn gebruikt of bij vermoeden van schade aangebracht door schuld anders dan escoplus of de leverancier van het artikel. 

Wij controleren onze artikelen voor we ze verzenden en zorgen voor een degelijke verpakking; u verbindt er zich toe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer uw zending onmiddellijk bij ontvangst. Indien u toch schade vaststelt aan de door u bestelde artikelen, verzoeken wij u ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen.  Gooi nooit de postverpakking weg voor u hebt vastgesteld dat uw zending in goede staat is en stuur nooit een ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren.

 
Garantievoorwaarden en klachtenbehandeling 
escoplus
garandeert dat elk door haar geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid, bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan het artikel, worden deze door escoplus kosteloos hersteld. 
De verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, voor kosten van escoplus.

escoplus stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en verzenden. Ongefrankeerde retourzendingen worden door escoplus niet geaccepteerd; kosten hiervoor komen dan ook voor rekening van de verzender. 
U krijgt normaal twee jaar garantie op uw aankoop,soms kan dit meer zijn en hangt af van de fabrikant . Meegeleverde lichtbronnen zijn uitgesloten van garantie. 
U dient artikelen die worden teruggezonden voor reparatie of vervanging te retourneren in de originele verpakking met bijsluiting van een kopie van de factuur en een duidelijke omschrijving van de klacht aan: 

escoplus
T.a.v. retourafhandeling 
Meesberg 22 
B - 3220 Holsbeek 

Artikelen zonder kopiefactuur worden niet in behandeling genomen. 

U krijgt op de reparatie drie maanden garantie. 

Op de garantie kan geen aanspraak gemaakt worden, indien het defect is veroorzaakt door: 
• defecten of slijtage als gevolg van nalatig onderhoud; 
• wijzigingen of veranderingen in of aan het artikel aangebracht door derden; 
• wijziging of onleesbaar maken van de factuurdatum; 
• gebreken die zijn ontstaan door niet met bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik zoals het niet volgen van de bijbehorende installatie- of gebruiksaanwijzingen; 
• beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid; 
• van buiten komend onheil zoals blikseminslag en dergelijke; 
• oververhitting door centrale of andere verwarming of door het gebruik van een hogere wattage dan voorgeschreven; 
• blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte of zonlicht of extreme koude; 

Kosten veroorzaakt door derden voor reparatie van een defect artikel worden niet vergoed.

Bewijs
Het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld e-mail, back ups, ...) wordt door alle partijen aanvaard binnen het kader van de verkoopsovereenkomsten en relaties.De geïnformatiseerde registers in de bestanden van escoplus worden bewaard met degelijke veiligheidsvoorzorgen en zullen als bewijs gelden van communicaties, de bestellingen en de betalingen tussen partijen.

Toepasselijk recht en bevoegdheid
Bij eventuele geschillen tussen partijen naar aanleiding van online verkooptransacties is het Belgisch recht toepasselijk en zijn de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement Antwerpen bevoegd. 

 

Betalen 

Artikelen worden tegen online of off line betaling geleverd.

Online-betaling:
Vooruitbetaling via uw  Bancontact/Mister Cash 

Off-line betaling:
Vooruitbetaling via overschrijving op rekeningnummer:
                                 
                        Belfius: BE87 0689 0440 5694
                        ten name van: escoplus, Wingepark 33 B te 3220 Rotselaar 

Vermeld bij uw betaling duidelijk het ordernummer. 

De factuur, met BTW-specificatie, wordt u per post toegezonden. 

Recupel 

Wie een oog werpt op de factuur van elektrische en elektronische toestellen, merkt dat er bij iedere aankoop een Recupel-bijdrage betaald moet worden. Maar wat is dit eigenlijk? Wel heel eenvoudig: bij aankoop draagt u meteen bij tot de toekomstige recyclage van het toestel in kwestie. 
Het recupel bedrag wordt NIET afzonderlijk op de factuur vermeld en meteen in rekening gebracht. 

Vergelijk producten Verwijder alle producten

You can compare a maximum of 3 products

Hide compare box
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »